Otocikmaparcabul.com Üye ve kullanıcı Sözleşmesi:

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Üyeler, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, www.otocikmaparcabul.com’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.otocikmaparcabul.com’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Üyelerimizin www.otocikmaparcabul.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendilerinin sorumluluğundadır. Üyelerimizin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerimiz ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden www.otocikmaparcabul.com’un , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

d)Üyelerimiz, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. www.otocikmaparcabul.com üyeler tarafından www.otocikmaparcabul.com ’a iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Üyeler, www.otocikmaparcabul.com ’un yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) www.otocikmaparcabul.com ’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeleriın, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.Her üye ve başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.otocikmaparcabul.com ile doğrudan ve dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.otocikmaparcabul.com , üyelerinin Üyelik Sözleşmesi hükümlerine veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Üyelerde dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sitede sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.otocikmaparcabul.com un, otocikmaparcabul grubu çalışanlarının, yöneticilerinin veya site sahiplerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. www.otocikmaparcabul.com , üyelerde dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Sitedeki esnaflardan ürün satın alan müşteriler, sitede Satıcılar tarafından satışa arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, Yasaklı Ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında www.otocikmaparcabul.com un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

i) Müşteri, site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcının ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü www.otocikmaparcabul.com ’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; www.otocikmaparcabul.com ’dan, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Müşteri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Satıcıya ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan www.otocikmaparcabul.com ’un 4077 sayılı Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi,servis, reklamcı, çıkmacı vb her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 4077 sayılı Kanun kapsamında www.otocikmaparcabul.com ’a karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kurumsal( Satıcı’ların) Hak ve Yükümlülükleri:

a) Satıcı, sitede satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Üyelik Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya sitenin belirli yerlerinde belirtilen,sitenin ve sitede sunulan hizmet’lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı,sitede sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, www.otocikmaparcabul.com ’un ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. 

b) Satıcı, sitede satışa arz ettiği ürünlerin Yasaklı Ürünlerden olmamasından; ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site’de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Satıcı, Üyelik Sözleşmesi uyarınca, ürünü zamanında, sitede belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün Alıcıya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

d) Satıcı, site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı’nın ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü www.otocikmaparcabul.com’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; sitede, satmaya çalıştığı ürünün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı’nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

e) Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerle ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcıların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. www.otocikmaparcabul.com aleyhine müşteri ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur. 

f) Üyeler, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcıya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan www.otocikmaparcabul.com ’un hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.otocikmaparcabul.com ’un Hak ve Yükümlülükleri:


a) Otocikmaparcabul.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, üyelerde dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Otocikmaparcabul.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı’lar, Otocikmaparcabul.com ’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Otocikmaparcabul.com tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Otocikmaparcabul.com tarafından yapılabilir. Otocikmaparcabul.com tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir. 

b) Otocikmaparcabul.com ,Site üzerinden, Otocikmaparcabul.com kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere “link” verebilir. Bu “link”ler,üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Otocikmaparcabul.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Otocikmaparcabul.com ’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

c) Otocikmaparcabul.com, sitede yer alan üyelik bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Otocikmaparcabul.com, sitede sağlanan hizmet’ler kapsamında üyeler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. 

e)Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcının üyeliği, Otocikmaparcabul.com tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) Otocikmaparcabul.com, sitenin işleyişine ve/veya sitenin genel kurallarına veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Otocikmaparcabul.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları ve/veya içerikleri, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Otocikmaparcabul.com, bu mesaj veya içeriği giren Kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 

g) Üyeler ve Otocikmaparcabul.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 

h) Üyelerin, siteye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan" isimleri de işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, üyelerin "kullanıcı ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Otocikmaparcabul.com Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

YasaklıÜrünler:


a) otocikmaparcabul.com tarafından sitede verilen hizmetler kapsamında, bazı ürünlerin satışa arzı otocikmaparcabul.com tarafından yasaklanmıştır. 

b) Yasaklı Ürünlerin Satıcı tarafından sitede satışa arz edilmesi ve bu durumun otocikmaparcabul.com tarafından tespit edilmesi halinde, www.otocikmaparcabul.com , ilgili Yasaklı Ürünlerin satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünleri satışa arz eden Satıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme veya Üyelik Sözleşmesi’ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır. 

c) www.otocikmaparcabul.com , gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün satışlarında), Satıcıya önceden uyarıda bulunmaksızın,Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünlerin satışıyla bağlantılı olarak, otocikmaparcabul.com ihbarı veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, www.otocikmaparcabul.com u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, www.otocikmaparcabul.com ’un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, sitede sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1) Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler, 

2) Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler, 

3) Kaçak ve ithalatı yasak ürünler v.b.